Sunday, May 26

Cat Family Kutamba Nenguva NeZita Ra President Mnangagwa Vonyora Tsamba Inenge Yanyorwa Nemwana We Grade 2 Vachikumbira Kuti Mai TT Vabuditswe MuJeri

Tsamba kuna baba vedu President Emmerson Dambudzo Mnangagwa.

Wadiwa Baba vedu vepamoyo

Tinouya kwamuri sezvikitsi takatemba shoko renyu rekuti zvido zvevanhu kunyanya. Tachema tadetemba tokumbirawo muise palist renyu represidential amnesty Murandakadzi baba 🙏🏾.

Hope dzaramba kubata baba nekushaya mai vedu, tokumbirisawo muwaiver mhosva dzamai vedu dzese gore rino muvapewo fresh start. Vakatsotswawo handi kuda kwavo kuti vasvike pavasvika vaiti promise yavakapiwa nemurume wemuchato kuti achabhadhara zvikwereti ya I’ve yechokwadi. Vapeiwo chance tapota 🙏🏾. Sunungurai content yenyika honai vemapepa nhau vapererwa kusvika pakuteera muramdakadzi kujeri.

Fungaiwo hutano wake baba nevana vake. Anokuremekedzai uye tichawedzera kukuremekedzai zvakapetwa mukanzwa kuchema kwedu.

Venyu vanokuremekedzai

Zvikiti

#freemaittpresidentialamnesty

  • Share: