Friday, April 19

Hezvo Tytie Na Kikky Imbavha Futi Aikaka Vofumurwa Nemukadzi Wavakabira Izvi Zvinonyadzisa Hazvo

 Kikky Na Tytie Mbavha Dzakaba Vofumurwa Nemukadzi Wavakabira Mari Yake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Share: